הנחיות להכנת תכנית מחקר ולמעבר לשלב ב
המעבר משלב א' לשלב ב' יתבצע לאחר אישורה של ההצעה לתכנית מחקר וזאת במועד המוקדם ביותר, שבו יש הוכחה ראשונית להיתכנות התיזה ולכך שיש סיכוי סביר לעבודת דוקטור ראויה בסוף הדרך.
תלמיד מחקר יכין הצעת מחקר יחד עם מדריכו ויגיש אותה אל הרשות לתלמידי מחקר תוך חודשים ספורים מקבלתו לשלב א' ולא יאוחר מ - 18 חודשים ממועד זה.
הכלל יחול על המתקבלים לקראת שנת תשע"ד ואילך.

תלמידים שהתקבלו עד וכולל תשע"ג יגישו את ההצעה לא יאוחר מ - 24 חודשים ממועד הקבלה לשלב א'.

בהמשך תמצאו הנחיות וטפסים להכנת תכנית מחקר ולביצוע הליך המעבר לשלב ב'. הטפסים בפורמט בר-הקלדה.

בברכה,

רחלי אמיר
מנהלת הרשות לתלמידי מחקרדואר אלקטרוני לבירורים : research_students@savion.huji.ac.il
קובץ מידע :StageB_instructions_012014.pdf
קובץ מידע נוסף :stageb_committee_proposal.doc
קובץ מידע נוסף :stageb_courses.doc
קובץ מידע נוסף :stageb_committee_conclusions_A.doc