university logo
מערכת ביטול שיעורים
לסטודנטים ביטולון

RSS System

מערכת ביטול שיעורים

המידע מתעדכן באופן שוטף ע"י מזכירויות התלמידים השונות ועל אחריותן.

תאריכים בהם יש ביטולים
יום ה' 23 במרץ 2017 יום ב' 27 במרץ 2017

 ביטולי שיעורים ל 23 במרץ 2017
  הערות    תאריך-יום ושעת התחלה    קבוצה    מס' הקורס/שם הקורס    הפקולטה/החוג/תוכנית הלימודים 
  אולם: 6837 רוח
(הר הצופים)
  23 במרץ 2017  
  ביום ה' בשעה 08:30  
  א    38121 
  מבוא לתולדות העמים המוסלמים - חלק ב' 
  חטיבה בהיסטוריה של עם ישראל  
  אולם: 6837 רוח
(הר הצופים)
  23 במרץ 2017  
  ביום ה' בשעה 08:30  
  א    38121 
  מבוא לתולדות העמים המוסלמים - חלק ב' 
  לימודי האסלאם והמזרח התיכון  
  אולם: 6837 רוח
(הר הצופים)
  23 במרץ 2017  
  ביום ה' בשעה 08:30  
  א    38121 
  מבוא לתולדות העמים המוסלמים - חלק ב' 
  חטיבה בלימודי האסלאם והמזרח התיכון  
  אולם: 6837 רוח
(הר הצופים)
  23 במרץ 2017  
  ביום ה' בשעה 08:30  
  א    38121 
  מבוא לתולדות העמים המוסלמים - חלק ב' 
  היסטוריה  
  אולם: 6837 רוח
(הר הצופים)
  23 במרץ 2017  
  ביום ה' בשעה 08:30  
  א    38121 
  מבוא לתולדות העמים המוסלמים - חלק ב' 
  תכנית הלימודים הרב-תחומית  
  אולם: 6837 רוח
(הר הצופים)
  23 במרץ 2017  
  ביום ה' בשעה 08:30  
  א    38121 
  מבוא לתולדות העמים המוסלמים - חלק ב' 
  קורסי מיומנויות וקורסי שער  
  אולם: 6837 רוח
(הר הצופים)
  23 במרץ 2017  
  ביום ה' בשעה 08:30  
  א    38121 
  מבוא לתולדות העמים המוסלמים - חלק ב' 
  לימודים משלימים  
  אולם: 6837 רוח
(הר הצופים)
  23 במרץ 2017  
  ביום ה' בשעה 08:30  
  א    38121 
  מבוא לתולדות העמים המוסלמים - חלק ב' 
  מדע המדינה  
  אולם: 6837 רוח
(הר הצופים)
  23 במרץ 2017  
  ביום ה' בשעה 08:30  
  א    38121 
  מבוא לתולדות העמים המוסלמים - חלק ב' 
  מדעי החברה - לימודים משלימים  
  אולם: 2406 רוח
(הר הצופים)
  23 במרץ 2017  
  ביום ה' בשעה 10:30  
  א    29128 
  ספרדית למתחילים - ב' 
  לימודים רומאניים ולטינו אמריקניים  
  אולם: 2406 רוח
(הר הצופים)
  23 במרץ 2017  
  ביום ה' בשעה 10:30  
  א    29128 
  ספרדית למתחילים - ב' 
  קורסי מיומנויות וקורסי שער  
  אולם: 2406 רוח
(הר הצופים)
  23 במרץ 2017  
  ביום ה' בשעה 10:30  
  א    29128 
  ספרדית למתחילים - ב' 
  לימודים משלימים  
  אולם: 3201 חבר
(הר הצופים)
  23 במרץ 2017  
  ביום ה' בשעה 10:30  
  א    50514 
  לחצים ושיקולים לא פורמליים בעבודת העיתונאי 
  תקשורת ועיתונאות  
  אולם: 3201 חבר
(הר הצופים)
  23 במרץ 2017  
  ביום ה' בשעה 10:30  
  א    50514 
  לחצים ושיקולים לא פורמליים בעבודת העיתונאי 
  מדעי החברה - לימודים משלימים  
  אולם: 2606 רוח
(הר הצופים)
  23 במרץ 2017  
  ביום ה' בשעה 12:30  
  א    38517 
  הבלקן: בין מזרח ומערב 
  לימודי האסלאם והמזרח התיכון  
  אולם: 2606 רוח
(הר הצופים)
  23 במרץ 2017  
  ביום ה' בשעה 12:30  
  א    38517 
  הבלקן: בין מזרח ומערב 
  חטיבה בלימודי האסלאם והמזרח התיכון  
  אולם: 2606 רוח
(הר הצופים)
  23 במרץ 2017  
  ביום ה' בשעה 12:30  
  א    38517 
  הבלקן: בין מזרח ומערב 
  היסטוריה  
  אולם: 2606 רוח
(הר הצופים)
  23 במרץ 2017  
  ביום ה' בשעה 12:30  
  א    38517 
  הבלקן: בין מזרח ומערב 
  חטיבה בהיסטוריה  
  אולם: 2406 רוח
(הר הצופים)
  23 במרץ 2017  
  ביום ה' בשעה 12:30  
  א    29105 
  מיומנויות שיחה בספרדית למתקדמים 
  לימודים רומאניים ולטינו אמריקניים  
  אולם: 2406 רוח
(הר הצופים)
  23 במרץ 2017  
  ביום ה' בשעה 12:30  
  א    29105 
  מיומנויות שיחה בספרדית למתקדמים 
  קורסי מיומנויות וקורסי שער  
  אולם: 2606 רוח
(הר הצופים)
  23 במרץ 2017  
  ביום ה' בשעה 12:30  
  א    38517 
  הבלקן: בין מזרח ומערב 
  קורסי מיומנויות וקורסי שער  

 ביטולי שיעורים ל 27 במרץ 2017
  הערות    תאריך-יום ושעת התחלה    קבוצה    מס' הקורס/שם הקורס    הפקולטה/החוג/תוכנית הלימודים 
  אולם: 6837 רוח
(הר הצופים)
  27 במרץ 2017  
  ביום ב' בשעה 08:30  
  א    38121 
  מבוא לתולדות העמים המוסלמים - חלק ב' 
  חטיבה בהיסטוריה של עם ישראל  
  אולם: 6837 רוח
(הר הצופים)
  27 במרץ 2017  
  ביום ב' בשעה 08:30  
  א    38121 
  מבוא לתולדות העמים המוסלמים - חלק ב' 
  לימודי האסלאם והמזרח התיכון  
  אולם: 6837 רוח
(הר הצופים)
  27 במרץ 2017  
  ביום ב' בשעה 08:30  
  א    38121 
  מבוא לתולדות העמים המוסלמים - חלק ב' 
  חטיבה בלימודי האסלאם והמזרח התיכון  
  אולם: 6837 רוח
(הר הצופים)
  27 במרץ 2017  
  ביום ב' בשעה 08:30  
  א    38121 
  מבוא לתולדות העמים המוסלמים - חלק ב' 
  היסטוריה  
  אולם: 6837 רוח
(הר הצופים)
  27 במרץ 2017  
  ביום ב' בשעה 08:30  
  א    38121 
  מבוא לתולדות העמים המוסלמים - חלק ב' 
  תכנית הלימודים הרב-תחומית  
  אולם: 6837 רוח
(הר הצופים)
  27 במרץ 2017  
  ביום ב' בשעה 08:30  
  א    38121 
  מבוא לתולדות העמים המוסלמים - חלק ב' 
  קורסי מיומנויות וקורסי שער  
  אולם: 6837 רוח
(הר הצופים)
  27 במרץ 2017  
  ביום ב' בשעה 08:30  
  א    38121 
  מבוא לתולדות העמים המוסלמים - חלק ב' 
  לימודים משלימים  
  אולם: 6837 רוח
(הר הצופים)
  27 במרץ 2017  
  ביום ב' בשעה 08:30  
  א    38121 
  מבוא לתולדות העמים המוסלמים - חלק ב' 
  מדע המדינה  
  אולם: 6837 רוח
(הר הצופים)
  27 במרץ 2017  
  ביום ב' בשעה 08:30  
  א    38121 
  מבוא לתולדות העמים המוסלמים - חלק ב' 
  מדעי החברה - לימודים משלימים  

RSS System המידע מועבר מהמחלקה למערכות מידע לתגובות

 
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים