(ז"סשת) 2006-2007 : ןותנש
07-11-2007 :ל ןכדועמ


1 :םימיאתמ ואצמנש םיסרוק כ"הס

סרוקה רואת
סרוקה רתא
תודוקנ
(תועש)
גוס
סרוקה םש
(תילגנאב םש)
סרוקה 'סמ
ןתונ גוח
סרוקה רואת
הרומ/סרוק רתא
תוניחב דעומ
'קנ 4
('ש 2)
'א רטסמסב תוש
הקיטסיטטס
( STATISTICS)
75103
םייללכ םידומיל
האופר
(םר .ג) 7 הימיכ :םלוא 13:45 - 12:00 'ה םוי 'א רטסמס
רועש
ליג לאינד רמ
(םרכ ןיע) א תוחקור :םלוא 14:00 - 12:15 'א םוי 'א רטסמס
( א) גרת
(םרכ ןיע) ג םלוא :םלוא 16:00 - 14:15 'א םוי 'א רטסמס
( ב) גרת
(םרכ ןיע) א תוחקור :םלוא 19:00 - 17:15 'ג םוי 'א רטסמס
( ג) גרת
(םרכ ןיע) ג םלוא :םלוא 19:00 - 17:15 'ג םוי 'א רטסמס
( ד) גרת
(םרכ ןיע) ה םלוא :םלוא 15:00 - 13:15 'ד םוי 'א רטסמס
( ה) גרת
(םרכ ןיע) ב תוחקור :םלוא 10:00 - 8:15 'ג םוי 'א רטסמס
( ו) גרת
         

:סרוקה עיפומ ןהב םידומילה תינכות

םייסיסבה האופרה יעדמ - האופר
האופר םייללכ םידומיל - האופר
םייניש תאופר - םייניש האופר
'א הנש - רגוב - םיינילק הרפ םידומיל - םייניש תאופר

 ספדה 
 רוזח 
Copyright ©, 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved.