menu_heb The Hebrew University of Jerusalem Tribute The Victims Light a Memorial Candle Sights & Sounds Memorial Pages


הרעה הנידמ םש
.דימת ונתוא הוולי באכה
ךורב םרכז יהי
.ךורב םרכז יהי
תולוכשה תוחפשמה רעצב ףתתשמ
לארשיA
.חצננ הככ -תויחלו דומלל וקיספת לאלארשי.ד.א
ךורב םרכיז יהיירהוזיבא
םיקזח תויהל ךישמנ ,דחיבלארשי.א ריבד
ךורב םרכיז יהילארשיתירובד
ךורב םרכז יהילארשייול הלייא
.רעצ דוע עדנ אלש ןתיי ימו ,תולוכשה תוחפשמה ידי תא קזחמ ינאלארשיליג
תיבה ךותב עוגיפ ךל םישועשכ הז הככלארשיהנליא
,אריפש תחפשמו ירוא
קוחרמ םכתא קזחמ
רעצ דוע ועדת אלש
לארשיןאינב יתיא
. תוחפשמה רעצב ףתתשמ ינא הטיסרבינואב הרומו רגובכ
... רתוי םיבוט םימיל הוקתב
תדבוכמ הכ החצנהב ףתתשהל תורשפאה לע תדחוימ הדות ףורצבו
לארשיםרילא ןתיא
.רעצ דוע עדנ אלש ןתי ימלארשירצב לג
.וגרהנש םישנאל עיגמ אל...הנידמ הדובע םהל םינתונלארשישוקולורמוק ןטלא
ריזחהל רבעה תא תונשל די יחמב היה ןתינו יאוולה
לש םינורחאה תונברוקה ויהתש חיטבהל תוחפל וא ,םכתא
.הזה ארונה ךוסכסה
לארשיוקרמ סילא
םהיריקי תא ולכשש תוחפשמל םימוחינ
.םיעוצפה לכל הריהמו המלש האופרו
.גושגשו הוולש ,םולשל הכזנו ןתי ימ
לארשיארזע ןב עשילא
.םימומה ןאכ ונלוכ תא ספת עזעזמה עוגיפה
ונשגרה דימת ובש םוקמב ,ונלש הירטיפקב ,ונלש הטיסרבינואב
.ונב ועגפ הז םוקמב םג ,עיגי אל רורטה וילאש םיחוטב
םייסל ידכ תורבדהב ךישמהל םיבייחו תונברוקה תא חוכשל ונל רוסא
הבוט הרבח היהנש ידכ ,םימדה תוכיפש תאו הזה ארונה ךוסכסה תא
רתוי תקדוצו רתוי
לארשיאנט רימא
ץראב םיעוגיפב םילפונה לכ רכזל רנה תא שידקמ ינאלארשירדא ןולא
,תומיטאל םינורחאה תונברוקה ויהי הלאש ןתיי ימ
.סרתמה ידיצ ינשבש תוינוציקהו תונקדצה
לארשיסופנוא ןולא
.דעל ונבילב רוצנ םיחצרנה רכז יהילארשיןהכ-לאומס רתסא
,םיבאוכהו םיעגפנה ידי תא קיזחהל
,תלוזל בהוא טבמ
,תחטובו הקזח שפנ
!ערל בוטל וניצרא יהוז -עדויו רכוז בל
לארשיתרפא
.ךורב םרכז יהי
israelariella avni
םכנורכזו חצנל םכתוא םיבהוא םולשל םבכשמ לע וחונת
...הכרבל
חצנל לארשיןויחוא לא-תב
.ךתיא ךלה ונתיאמ והשמ ונתיאמ תכלהשכ ,לטיור
!!!ךורב םרכז יהי
לארשיןהד יתא
םוי לכ ...האלה המ הז השק רתויש המ םלוא ,השק עוריא
תודרחב םייח םימימתה םיחרזאה ונחנאו םישק םיעוריא
ךוסכסה תא רותפיש ינידמ קפוא הלעת ונתלשממש ילבמ
,ופסנש םימימתה חרזאה לכ לש ךורב םרכז יהי ...ושרושמ
...םייאניטסלפ םגו םילארשי
לארשיףרשא
!!!חכשנ אל
!!!ךורב םרכיז יהי
לארשיריפוא
ךורב םרכז רוכזילארשילארוד
.ךישממו ראשנ ךא .בוצעלארשיירוא

אל םלועמ - "/...אוה וליאכ ומצע תא תוארל םדא בייח"/
.תיתרוסמה ותועמשמל הארונ הכ הריתסב הז קוספ דמע
תעש התואב דועסל םשל תשגל יתדמע ינא םג ,םירחא םיברכ
.םימיא

!ךורב םרכז יהי
לארשירניק דג 'רד
עוגיפה ךרד ,1948 זאמ .חור ייח אוה תומילאל הנעמה
תנשב 1968,
.רקחמו דומילב קוסעלמ הלדח אל תירבעה הטיסרבינואה

לארשידדור תור 'רד
.ונתויפשו וניכרע לע רומשלו ,םיקזח תויהל ונילעלארשיןורש ירא
חכונל םידומילה לספסל ונירבח םיברע וקחצ ךיא חלסנ אלו חכשנ אל
!ךורב םיחצרנה רכז יהי !העווזה
לארשירורד
ךורב םרכז יהילארשיזרא
ךורב םרכז יהילארשיתיגח
תרגסמב ,הניול םע םינש שולשכ דובעל תוכזה יל התייה
רבכ .(1984-88) עבטה יעדמל הטלוקפה לש הארוהה תדעו
,יעוצקמה ןפב ןה ,האלפנה התוישיא תא ריכהל יתחכונ זא
,םיענ ךויח םע התייה דימת .ישונאהו ישיאה ןפב ןהו
,הארתה אללו םואתפ עתפ .התביבסב החונינ הריווא הרשמה
היחא רכזו הרכז יהי .ארונ עוראב ןברוקכ לרוגה הב רחב
.ךורב ,תאזה הדבכה הכרעמב וחצרנ רשא ,היתויחאו
לארשיןונבל םייח
אלו תיטילופ אל ,הביס םוש ןיא .רורטל הקדצה ןיא
,הטיסבינואה ידבוע לש םתומ תא קידצתש .תימואל
רוסא תאז םע .תיתרגש םיירהצ תחורא תעשב הידימלתו
םיטסירורט םלוכ אל .ינשה דצה םע תורבדהה תא קיספהל
.תונברוק ונלוכ אלו
לארשיילש היח
ןניא הנפדו הניולש תואיצמה םע םילשהל השק ךכ לכ
המלחהו ,תולוכשה תוחפשמה לכל בלה לכמ ימוחנת .דוע
רוצנא .וצמיאו וקזיח הדובעל םירבחל .םיעוצפל הריהמ
יתדובעה תונש תצורמב םקרנ רשא ישיאה רשקה תא יבילב
.השירפ םרטב הטיסרבינואב
לארשירטלווכוב הוח
!!!דוע הבאדל ופיסות אלן םימשמ ומחונתש ןוצר יהי
. םכמע ולוכ לארשי םע
israelDan Haimjan
"/םמד תא םוקני ה"
los angelesdavid perets
ועדי אלש הווקמו תוחפשמה לש קומעה ןרעצב תפתתשמ ינא
.רעצ דוע

"/ךורב םרכז יהי"/
לארשיהגנ
ונתבהא לכ םעלארשיןמרקפ ילטנ
.תולוכשה תוחפשמה לש םרעצב תפתתשמ
.רעצ רתוי עדינ אלו ןתי ימ
לארשיילעטנ
האלה ךישמנו םכתא רוכזנ ,ונבלב ויהת דימתלארשיהמענ
גרהנש יקסבודל דוד לש ורכזל רנ קילדהל הצור ינא
לבא תישיא ותוא יתרכה אל ינא .הירטפקב ינחצרה עוגיפב
ה"/בקה ?םירמוא ךיא .דואמ הקזח הרוצב ילע עיפשה ותומ
הוולשב חונת ותמשנש ןתי ימ ...רתויב םיבוטה תא חקול
.ןדע ןגב

דומלל יתטלחה ילש תוומה תובקעבש ןייצל הצור ינאו
אל אוהש המ תא ךישמהלו ,םיימואלניב םיסחי לש םוחתב
.םייסל קיפסה
לארשי ףסוי ןב ןתנ
.ךורב םרכז יהי.תולוכשה תוחפשמה רעצב םיפתתשמלארשיהעונ
ךורב םרכז יהי
ןמא
לארשי לט
:תולוכשה תוחפשמל
םווקמ םלועב םולש היהש הווקנ ורבשת לא םימוחנ יפלא
םיקזח ויהתש
לארשי לט
,הטיסרבינואה תדימלת יננה
..חורה ידמל הטלוקפב "/ךמסומ"/ ראות תארקל
םדה ךכונל יתושגר תא עיבהל וליפא יל השק
הכ ןפואב ולזגנש םירקיה םייחהו ךופשה
..יגרטו ירזכא
..ךורב םיללחה לש םרכז יהי
תניגנמ יפל יתבתכגש עטק ךותמ םילמב םייסא
בהז לש םיילשורי
באכ לש םיילשורי
םד לשו תרפוע לשו
םדא יארפ וצרפ ךיילתכ ךות לא אולה
באכ לש םיילשורי
לוכשו יכב תועמד לשו
...לוחכ ךפשנ ךיידימלת םד אולה
לארשיןמרפיא ילט
:ןכל םדוק יתבתכש םירבדל המלשה ןלהל
,םחו םיענ םירה ריווא
םינרוא חירב
..םיענהל םיאבה ינפ הירטיחפקה התמה רבכו
םיירהצ דועס תעב עתפו
..רידא ץוציפ עמשנ
הפ ךפשנ תונברוקה םדו
..ריווחה םייח ןמיס
..באכ לש םילשורי
לארשיןמרפיא ילט
םיעוצפה ,תונברוקה לכ לע רעצהו באכה תא ראתל רשפא יא
.םהיתוחפשמו
!!!חכשנ אל
לארשילעי
! ךתוא חכשנ אל םלועל ,לכמ הרקיה לטיור
לארשילעי

םידומע
123