menu_heb The Hebrew University of Jerusalem Tribute The Victims Light a Memorial Candle Sights & Sounds Memorial Pages


הרעה הנידמ םש
וגייד
.דואמ םיקזח םיעוגעגהו םישדוח השולש רבכ ופלח
.רבע ןושלב ךילע בותכל יל השק שממ ,וגייד
.ישחומו ישממ ,ןאכ ןיידע התא יליבשב
...םיאלפנ תונורכז הברה ךכ לכ יל תרתוה
הווקמ ינא וישכעו וריפל תוחילשל תאצל תיכיח ךכ לכ
.םיהולא לצא תוחילשב אצמנ התאש
םרט הזה םלועהמ רתויב םיבוטה תא חקול םיהולאש עודי
.םנמז
...ייחמו ינממ קלח היהת דימת התא
תובוחר - לארשילעי
ךורב םרכז יהילארשיתעפי
חור שפנ לע םחריו לומחיו סוחי אוהויתוירב לע םחרמה
חור הטסירבינואב תודבאתהה עוגיפב םיחצרנה לש המשנו
ןדע ןגב םחינת םשה
לארשיבקעי
לכמ ארונ אוה ןדבואה לע רעצה
אלל ורתונש םידליה לע יל רצ
ודביאש םירוהה לע יל רצ .תוהמא
םלהה יעוגפו םיעוצפה .לכמ רקיה תא
דוע ודהדהי םתקעזו םבאכ .בורקב ומילחי אל יאדווב
.תובר םינש
ידוהי םדש ןימאמש םדל אמצ םדא תאלח ותוא ללגב לכה
.לחוימה םולשה תא ול איבי המדאה תא הוורמו ךפשנש
ןוצרה תועצמאב םילבקמ םולשה תא םדב םיגישמ אל םולש
.ךורב םרכז אהי .םולשל יתימאה
israeletti
םוחללו הטיסרבינואב דומלל ךישמנ .ךורב םרכז היהי
יאנוש ,רק םדב םיחצור לש תפרוטמה תוירזכאבו תורעבב
.לאה םשב םייח
לארשיבאוי
םלוכ תא רוכזנלארשיאניבר באוי
רעצ דוע עדנ אלש .ךורב םרכז יהילארשי.כ לבוי
,רתוי בורק היה אל הז םלועל
,הזל םג םילגוסמ םהש יתנמאה אל
.דימתמ רתוי תיבב יל ועגפש שיגרמ ינא

חצננ אושנמ לודגה באכה תורמלו םשה תרזעב,ףוסבו רבשנ אל לבא
.דע ימלועל ץראב ןוכשי םולשו
לארשירזמ לבוי
תונוסאה לוכש ןימאמ היה ימ םלועה תא ארב םיהולאש
דורול רבעמ לבא דורו קר ארינש ונבשח ושכרתי וללה
םיגורהה ויההי ולאו ןתי ימ ךשוח םג שיש רבתסימ
ךורב םרכיז היהי םינורחאה
לארשיינוי
,המדיק ,ןויווש ולגד לע קקחש ,וב יתדמלש דסומהש בוצע
.וזכ הרוצב םיחצרמ ידיב עגפנ תונלבסו תונלוס
תוחפשמה רעצב ףתתשמ
לארשייסוי
ךורב םרכז יהילארשיגרבניטש יסוי
הז םיטנודטסה ונתיאמ הברה לש ינשה תיבל ,ןאכל םג
באכה תורמל האלה ךישמהל קר רמול המ ןיא רבכ .עיגה
.רעצהו
ךורב םכרכז יהי
לארשיתידוהי
ןיב ,םיעוגיפ ינפמ הניסח הטיסרבינואהש הבשחמ תיה
םש םידבוע הברהו םיברע םה םיטנדוטס הברמש ינפמ רתיה
ונל וארה םיברעה .םאתהב ךרעהל שיו ,אלש ררבתמ .םיברע
ץ .עשפמ םיפח חצרלו האנשל ,הזעהל לובג ןיאש
לארשירניו הדוהי
ךורב םרכז היהילארשישבד קחצי
םימעפל םייחה , וקזחתת , םכקלחב לפנ קנע ןוסא
.שממ לש םיירזכא
........דעל ןורב םרכז יהי
לארשי.ז. הנדרי
!ךורב םכרכז היהיNowerszternHava
ךורב םרכיז יהי
usraelidan abuhav
ךורב םרכיז יהי
םמד םוקי ל"/הצו ןתי ימו
usraelidan abuhav
ךורב םרכז יהילארשילטימ
.רעצ דוע עדנ אלש,תולוכשה תוחפשמה רעצב תפתתשמ ינא
יקמועל רודחל וחילצה הלוועה ינב יכ ןימאהל השק
ןכא םה ךא,םימימת םישנאב עוגפלו הטיסרבינואה
ךא.וחילצה
םיקזח ונא.ןוכנה אוה ךפיהה,וחצינ םה יכ בושחל ונל לא
רורב םהל היהיש .דימתמ רתוי םידחואמ ףאו דימתמ רתוי
!!!"/רבשנ אל םלועל"/ :
לארשי.א לטימ
.ךורב עוגיפה תונברוק לש םרכז יהי
יתיליג ,הרצקה יתורכיהב .יקסבודל דוד םע הטיסרבינואב יתדמל
.םיסקמ ,ןובנ ,ןכייח ,"/דמח רוחב"/
.םביאב ועדגנש םייח לעו שמומת אלש הלודג החטבה לע דואמ יל רצ
וירוהל בלה קמועמ םימוחנת חולשל וז תונמדזה לצנל הצור ינא
,ותוא איבהש ,דודל םתקנעהש ךוניחב םיאג ויה .דוד לש ותוחאו
.םימישרמ הכ םיגשיהל ,םירצקה וייחב
.רעצ דוע ועדת אלש
לארשיןהכ לטימ
ינא המכ עיבהל קר יתיצר ..עבטה יעדמב רגוב ראותל הדימלת ינא
ךא הייברע ינאש יפ לע ףא .. הרקש יארונה עוגיפה לע תרעטצמ
ינשמ םיכפשנש םימדה םעו םיעוגיפה םע יד יד ידו השק ארונ יתשגרה
... םידדצה
לארשיאיהשימ
..שח בלהש תא עיבהל וחילצי אל םילימ
.םרכזל
לארשיןיעמ
"/...המחלמ דוע ועדי אלו ,םיתיאל םהיתוברח ותתיכו"
.ךורב םרכז יהי
לארשיןמלוש תחפשמ
.רעצ דוע עדנ אלשו ךורב םרכז יהי .דואמ בוצעלארשיהנול
יחרואו ידימלת ,ידבוע לש םחצריה תא םיבאוכ ונא
עדנש הוקתב .ךורב םרכז יהי .תירבעה הטיסרבינואה
.הוולשו םולש לש םימי רתוי םיבוט םימי
לארשיתעבג - חמצה יעדמל 'חמה תוריכזמ
.דואמ באוכו...הכוב בלה

.ךורב םרכז יהי
לארשיהנאירמ
.דעל ונלש םירוביגה םתאלארשיםיסקמ
... ךורב םרכז יהיisraelmeital
יתמשרנ הנורחאלו תירבעה הטיסרבינואה תרגוב ינא
םילאוש םישנא .תירבעה הטיסרבינוב םג ךמסומ ידומילל
?תרחא הטיסרבינואב אל המל ?ךיא ??תדחופ אל תא יתוא
תבשוח אל ינא םלוא יאדו תדחופ ןכ ינאש איה הבושתהו
היהנ םאש דבלמ ןורתיפה איה רוריטל העינכש
םירבדמ עגפיהל ונייוכיסש ןיבנ עגרל םיאקיטסיטטס
.רתוי ןטק וניא םירחא
לארשיהיבליס
.רעצהו עוזעזה ,באכה תא ועיביש םילמ ןיא
יתדמל ותיא ,יקסבודל וגייד לש ותחפשמל םיחולש ימוחנת
.יתדבעו
לארשיןירפלה הנומיס
......דיגהל לוכי ינא המ
.חוטב יכה םוקמב ונב ועגפ
לארשיטנדוטס
.תונברוקה רכזל רנ
!!!חוכשל רוסא

םיעוצפה לכל הריהמ המלחה ילוחיא
לארשיןויס
ךורב םרכז יהיCanadaNiman Katya
ילב הב לוכאל תבשל םיליגר ךכ-לכ ונחנאש ,תאזה הירטיפקה םואתפ
.תיבה תא ונל וצצופ וליאכ ;8211#& ונל תצצופתמ ששח לכ
.בוצע ךכ-לכ .דיחפמ ךכ-לכ
ןיא ;8211#& םירמוא דימתש ומכ לבא ,הרגשל םירזוח ךיא תעדוי אל
.םיבייח ,הרירב
– ילויב 31-ה לש העווזה תא דימת רוכזל םג םיבייח - לבא
.םייח ונחנא ובש םיעוגיפה לג ךותב חכשי הזש רוסא ;2002
.תולוכשה תוחפשמל ימוחנתו םיעוצפל הריהמ המלחה ילוחיא

לארשייאנוהכ לוגוס
ךורב םרכז יהילארשיהינוס
םייח ונא "/?יתמ דע"/הלאשה תלאשנ בושו בלה באוכ
!!!ול םג הרקי הזש תישפנ ןכומ דחאו דחא לכש םלועב
םיבוטה םישנאה ,ןכל ועיגה םידחפה לכ תורמלש ,םישנא
באוכ בלה...םינייטצמ ,רתויב
לארשייפוס
.םחוננ םילשורי ןיינבב
.םיעוצפל הריהמ המלחהו ךורב םיגורהה רכז היהי
לארשיע
! ךורב םרכז יהילארשי.א.ע
! ךורב הרכז יהי ...בוצע ךכ לכלארשי.א.ע
.םכבכשמ לע םולשב וחונת ,םכתא יביללארשיידע
םילימ יל ןיא
):
לארשייחרזמ ידע
ךורב םרכז יהילארשיןאיבפ
ךורב םרכז היהילארשיבולס הגלואo
תא עיבהל ינוצרב הטיסרבינואב ינש ראותל תיטנדוטסכ
יליבשב היהתו התיה הטיסרבינאה .עוגיפהמ קומעה יעוזעז
.ךורב םרכז יהי .תיב
לארשילבנע
המשנב ונל ועגפ
לארשיזפ לבנע
יירבח ונבשי ,הטקש םיירהצ תעש התואבו ארונ םוי ותואב
רפסה תיבב תיעיבר הנשב תואנובשחב רועישב ינאו
.ץיקה ישדוח ךלהמב םידמול ונא םש ל"/וח ידימלתל
!הזה ארונה םויה תא חכשא אל םלועל ינא
.המוארט שממ ילע הרבע
אלו 14:00 העשב שחרתמ היה עוגיפה םאש וזה העידיה
תומש ןיב וישכע העיפומ ינא יתייה ,13:40 העשב
.םיללחה
השגרה יהוז ,םישנא וב וגרהנש םוקמב תויהל ךכל רבעמ
.דואמ דע תיארונ

לארשיהיעשי תנע
םרגנ רבכש הממ רעצ דוע לובסי אל דחא ףאש הווקמ ינא
לארשי תוחפשמל
ונתיא היהי םיהולאשו
ןמא
לארשיתימע
רתוי םיבוט םייח ןעמלו םרכזל
...אובי דוע ילואש םולשו
לארשיירפע
םרכז ןעמל רוצילו דומלל ךישמנלארשירמוע

םידומע
123